15.2 Data Entry Screens

oeiphelp20000000.gif

Order Entry

oeiphelp20000000.gif Edit Packing Slip

oeiphelp20000000.gif Customers

oeiphelp20000000.gif Sales Representatives